Leden

Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 15 april 2019 om 20.00 uur in het Crematorium en Uitvaartcentrum Noordoost Fryslân. 

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Notulen ledenvergadering van 16 april 2018
5. Jaarverslag 2018
6. Accountantsrapportage 2018 en begroting 2019
7. Verslag financiële commissie / benoeming nieuw lid financiële commissie
8. Vaststelling jaarlijkse bijdrage
9. Vaststelling ledenkorting
10. Ter kennisname: Concept Protocol Vermogensbeheer
PAUZE
11. 'Erfrecht en Nalatenschap' toelichting door Mr. S. Hellema / Mr. J.G. Veenstra van notariskantoor Hellema te Dokkum
12. Rondvraag
13. Sluiting


Stukken ledenvergadering 15 april 2019:

Notulen ledenvergadering 16 april 2018
Het verslag kunt u hier lezen.

Concept Protocol Vermogensbeheer
Bekijk hier het concept Protocol Vermogensbeheer. 

Accountantsrapportage en begroting 2019
Bekijk hier de accountantsrapportage.
 

Jaarrekening 2017

De accountantsverklaring inzake de jaarstukken 2017 kunt u hier lezen.

 

 

Adreswijziging

Wij verzoeken u wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, verhuizing) aan ons door te geven. Dit kunt u doen door hier te klikken en gebruik te maken van het wijzigingsformulier.

 

Machtiging 

Met het verlenen van een machtiging aan de vereniging voor het betalen van de jaarlijkse contributie bespaart u € 5,-- voor nota- en bankkosten. Door hier de machtigingskaart in te vullen kan dit eenvoudig worden geregeld.